Dysproporcjonowanie anionów MnO42- w środowisku kwasowym.

Dysproporcjonowanie anionów MnO42- w środowisku kwasowym.

Doświadczenie 2.

1. Cel Doświadczenia:

Dysproporcjonowanie anionów MnO42- w środowisku kwasowym.

2. Lista odczynników:

K2MnO4(aq), H2SO4(aq)

lub lista tych związków bez indeksów dolnych plus dodatkowo H2O na samym końcu

K2MnO4, H2SO4, H2O

3. Poglądowy rysunek przeprowadzanego doświadczenia (przed i po):

Dysproporcjonowanie MnO42- w środowisku kwasowym

4. Opis wyglądu zawartości probówki przed dodaniem odczynnika oraz po zajściu reakcji chemicznej lub ten sam opis wyglądu, co na początku, gdy reakcja nie zachodzi.

Wygląd zawartości probówki przed dodaniem odczynnika Wygląd zawartości probówki po dodaniu odczynnika
 

 

Zielony roztwór

 

 

Mieszanina niejednorodna – fioletowy roztwór i brunatny osad

 

5. Obserwacje:

Zielony roztwór zmienia zabarwienie na fioletowy. Wytrąca się brunatny osad.

6. Równania reakcji (w formie cząsteczkowej i ewentualnie jonowej/jonowej skróconej:

Forma cząsteczkowa:

3K2MnO4 + 2H2SO4 → 2KMnO4 + MnO2 + 2K2SO4 + 2H2O

Równania połówkowe w formie jonowej:

MnO42- + 2e + 4H+ → MnO2 + 2H2O

MnO42- → MnO4 + e

Forma jonowa skrócona:

3MnO42- + 4H+ → 2MnO4 + MnO2 + 2H2O

7. Wnioski:

W roztworze wodnym w środowisku kwasowym jon MnO42- ulega dysproporcjonowaniu (dysmutacji) do MnO4 oraz MnO2.

8. Wskazówki praktyczne dla osoby wykonującej doświadczenie

  • Zanieczyszczenia MnO2 na szkle (zarówno stare, jak i nowo powstałe) usuwać wodnym roztworem kwasu szczawiowego.

Badanie właściwości utleniających anionu MnO4 w reakcjach redoks w zależności od początkowego odczynu wodnego roztworu

Doświadczenie 1.

1. Cel Doświadczenia:

Badanie właściwości utleniających anionu MnO4 w reakcjach redoks w zależności od początkowego odczynu wodnego roztworu*.

2. Lista odczynników:

KMnO4(aq), H2SO4(aq), KOH(aq), K2SO3(aq)

lub lista tych związków bez indeksów dolnych plus dodatkowo H2O na samym końcu

KMnO4, H2SO4, KOH, K2SO3, H2O

3. Poglądowy rysunek przeprowadzanego doświadczenia (przed i po):

Wlasciwosci utleniajace manganianu VII

4. Opis wyglądu zawartości probówki przed dodaniem odczynnika oraz po zajściu reakcji chemicznej lub ten sam opis wyglądu, co na początku, gdy reakcja nie zachodzi.

  Wygląd zawartości probówki przed dodaniem odczynnika Wygląd zawartości probówki po dodaniu odczynnika
Probówka 1 Fioletowy roztwór Bezbarwny roztwór

LUB

Bladoróżowy roztwór

Probówka 2 Fioletowy roztwór Bezbarwny roztwór** + brunatny osad

LUB

Bezbarwny roztwór** + brunatny osad

Probówka 3  

Fioletowy roztwór

 

Zielony roztwór

* Nie uwzględniono że w rzeczywistości po zmieszaniu wodnego roztworu KMnO4 z wodnym roztworem Na2SO3 w chwili t = 0s początkowo mamy środowisko lekko zasadowe z uwagi na fakt, że jony SO32- ulegają hydrolizie.

**W rzeczywistości po przeprowadzonym doświadczeniu roztwór od razu nie będzie bezbarwny tylko od żółtego do lekko brunatnego ze względu na utrzymywaniu się koloidalnego roztworu MnO2, który koaguluje z czasem i opada jako kłaczki osadu. Powoduje to, że bezbarwny roztwór może być zaobserwowany czasem dopiero po 24h stania.

5. Obserwacje:

Probówka 1:

Fioletowy roztwór odbarwił się.

LUB

Fioletowy roztwór zmienił zabarwienie na bladoróżowe.

Probówka 2:

Fioletowy roztwór odbarwił się i wytrącił się brunatny/brunatno czarny osad.

LUB

Fioletowy roztwór zmienił zabarwienie na bladożółte i wytrącił się brunatny/brunatno czarny osad.

Probówka 3: Fioletowy roztwór zmienił zabarwienie na zielone.

6. Równania reakcji (w formie cząsteczkowej i ewentualnie jonowej/jonowej skróconej:

Probówka 1

Forma cząsteczkowa:

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O

Równania połówkowe w formie jonowej:

MnO4 + 5e  + 8H+ → Mn2+ + 4H2O

SO32- + H2O → SO42- + 2e + 2H+

Forma jonowa skrócona:

2MnO4 + 5SO32- + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO42- + 3H2O

Probówka 2

Forma cząsteczkowa:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Równania połówkowe w formie jonowej:

MnO4 + 3e  + 2H2O → MnO2 + 2OH

SO32- + H2O → SO42- + 2e + 2H+

LUB

MnO4 + 3e  + 2H2O → MnO2 + 2OH

SO32- + 2OH → SO42- + 2e + H2O

Forma jonowa skrócona:

2MnO4 + 3SO32- + H2O → 2MnO2 + 3SO42- + 2OH

Probówka 3

Forma cząsteczkowa:

2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH → 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O

Równania połówkowe w formie jonowej:

MnO4 + e → MnO42-

SO32- + 2OH → SO42- + 2e + H2O

Forma jonowa skrócona:

2MnO4 + SO32- + 2OH → 2MnO42- + SO42- + H2O

7. Wnioski:

W roztworze wodnym jon MnO4 wykazuje najsilniejsze właściwości utleniające w środowisku kwasowym, nieco słabsze w środowisku obojętnym i najsłabsze w środowisku zasadowym.

8. Wskazówki praktyczne dla osoby wykonującej doświadczenie

  • Należy unikać zbyt alkalicznego środowiska reakcji względem KOH, ponieważ wtedy sam KOH przejmuje rolę reduktora i zachodzi współbieżnie reakcja:

4KMnO4 + 4KOH(stęż) → 4K2MnO4 + 2H2O + O2

  • Zanieczyszczenia MnO2 na szkle (zarówno stare, jak i nowo powstałe) usuwać wodnym roztworem kwasu szczawiowego.

Co to jest kalkulator naukowy wg CKE?

Na podstawie:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku:

Kalkulator naukowy – jest to kalkulator, za pomocą którego zdający będzie mógł obliczyć: (1) wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich); (2) wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich); (3) potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym. Nie dopuszcza się możliwości korzystania na egzaminie z kalkulatora naukowego wyposażonego w technologie (np. Wi-Fi, Bluetooth) umożliwiające łączenie się z innym urządzeniem oraz z internetem lub programowanie. Kalkulator naukowy nie może być również wyposażony w technologie umożliwiające odtwarzanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku.

Czy w reakcji wodorotlenku miedzi(II) z kwasem metanowym (mrówkowym) otrzymamy ceglastoczerwony osad tlenku miedzi(I)?

Odpowiedź brzmi: NIE

Wodorotlenek miedzi(II)jak każdy inny wodorotlenek reaguje z tym, czy z innymi kwasami dając odpowiednią sól, w tym wypadku metanian miedzi(II) (mrówczan miedzi(II).

Cu(OH)2 + 2HCOOH → Cu(HCOO)2 + 2H2O

LUB

Cu(OH)2 + 2HCOOH → (HCOO)2Cu + 2H2O

Poniższe zdjęcie przedstawia mrówczan miedzi(II) w formie stałej, jak i wodny roztwór tego związku (praca własna):

mrówczan miedzi(II)

Jaki odczyn mają wodne roztwory estrów?

Wodne roztwory estrów (tych, które w wodzie rozpuszczają się  „w miarę” dobrze) mają odczyn obojętny, o ile nie posiadają w strukturze dodatkowych ugrupowań typu grupa karboksylowa, ugrupowanie fenolowe (i inne kwasowe). Czyli np. wodny, nasycony roztwór metanianu metylu ma odczyn obojętny.

Czy ogniwo podczas pracy rozładowuje się?

Tutaj trzeba doprecyzować pytanie, bo można je odczytać dwojako:
– czy ogniwo podczas pracy (zasilanie urządzenia) rozładowuje się? Odpowiedź brzmi: Tak, to jest chyba oczywiste,
– czy ogniwo w obwodzie otwartym rozładowuje się samoistnie? Tutaj odpowiedź jest również twierdząca i stanowi jedną z cech i parametrów, jakie się podaje dla dowolnego ogniwa (samorozładowanie).
error: To dzieło jest chronione prawem autorskim!!