Twój pierwszy krok do 100% na maturze ™

Czas rozpocząć powtórki materiału do matury. Aby powtórka miała sens należy rozpocząć od podstawowych zagadnień, zmierzając ku tym bardziej zaawansowanym. A więc pierwszym „działem”, od jakiego warto wystartować jest oczywiście Budowa materii.

Dobre usystematyzowanie sobie zagadnień związanych z budową atomu, cząsteczek, wiązań chemicznych, przełoży się na właściwe zrozumienie pozostałych działów chemii. Portal Chemia dla Maturzysty proponuje powtarzanie wiedzy teoretycznej wg poniższego planu:

Dział Rozdział Elementy do powtórki
Budowa materii Budowa atomu.

Jądro atomowe

·         Atom, jako podstawowa „cegiełka budulcowa” materii (dla chemików)

·         Cząstki elementarne, jako „składniki” atomów

·         „Przynależność pierwiastka do danego pierwiastka”

·         Liczba masowa (A) i liczba atomowa (Z)

·         Nuklid, izotopy, izobary, izotony

·         Izotopy najważniejszych pierwiastków – pierwiastki monoizotopowe
i mononuklidowe

·         Masa atomowa nuklidu i średnia ważona średniego składu izotopowego

·         Trwałość jądra atomowego

·         Defekt masy

·         Rodzaje przemian jądrowych

·         Promieniotwórczość samorzutna (naturalna)

·         Przemiany alfa, beta minus, beta plus oraz wychwyt K

·         Działanie promieniowania na organizmy

·         Czas połowicznego rozpadu

·         Wymuszone (sztuczne) przemiany jądrowe

·         Pozytywne i negatywne aspekty związane z przemianami jądrowymi

·         Energia jądrowa i elektrownie jądrowe

Budowa atomu. Elektrony. ·         Elektron w mechanice kwantowej

·         Liczby kwantowe

·         Przekształcenia atomów w inne drobiny

·         Konfiguracje elektronowe atomów i jonów

·         Szczególna trwałość pewnych konfiguracji

·         Energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność, elektrododatniość, promień atomowy i jonowy

·         Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków

Budowa cząsteczek – wiązania chemiczne. ·         Typy wiązań chemicznych i ich wpływ na właściwości fizyczne i chemiczne substancji

·         Przewidywanie typu wiązania

·         Kierunkowość wiązań kowalencyjnych

·         Wartościowość

·         Przewidywanie budowy przestrzennej drobin

·         Teoria VSEPR

·         Wiązania kowalencyjne – spojrzenie z perspektywy chemii kwantowej

·         Zlokalizowane wiązania π i σ

·         Zdelokalizowane wiązania π

·         Hybrydyzacja

·         Wpływ kształtu cząsteczki na wypadkowy moment dipolowy cząsteczki – polarność i niepolarność związków

 

W trakcie takiej powtórki (lub dopiero po) powinieneś rozwiązywać zadania z tego działu. Połączenie: wiedza teoretyczna + wyćwiczona umiejętność rozwiązywania zadań, przyczynią się do osiągnięcia wysokiego wyniku na maturze w maju. Jeśli wydaje Ci się, że wszystkie te zagadnienia masz w „małym paluszku” przystąp do rozwiązywania zadań. Jeśli napotkasz kłopoty związane z „brakiem wiedzy” – wróć do powtórek wg powyższego planu.