Czy zapisanie na maturze z lewej strony grupy metylowej jako CH3– zamiast H3C- jest błędne?

Oba zapisy są prawidłowe, co wielokrotnie zostało potwierdzone. Najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy graficznym pisaniu wzorów półstrukturalnych  w taki sposób, że ugrupowania np. CH3 są rysowane „w górę” lub „w dół”, jest to,  aby wiązania (kreski) dokładnie odchodziły od atomu węgla do atomu węgla, a nie natrafiały przypadkowo na atom wodoru. Oczywiście grupę hydroksylową z lewej strony należy zapisać jako HO-C(itd.), a nie jako OH-C(itd.).