Czy zapisanie na maturze z lewej strony grupy metylowej jako CH3– zamiast H3C- jest błędne?

Cytując Zasady oceniania rozwiązań zadań CKE:

Wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony związku organicznego zawiera
informację, jakie grupy i w jakiej sekwencji tworzą cząsteczkę tego związku. W takim
wzorze dopuszcza się niezaznaczenie pojedynczego wiązania C–C i C–H oraz
sumaryczny zapis wzoru grupy etylowej C2H5– zamiast CH3–CH2–. Dopuszcza się także
każdy sumaryczny zapis wzoru grupy funkcyjnej, o ile jest jednoznaczny i nie sugeruje
istnienia wiązania między niewłaściwymi atomami (np. nie dopuszcza się dla grupy
hydroksylowej zapisu –HO zamiast poprawnego –OH, a dla grupy aldehydowej zapisu
–COH zamiast poprawnego –CHO). Ponadto dopuszcza się zapisy: CH3– zamiast H3C–,
NH2– zamiast H2N–.

Share
error: To dzieło jest chronione prawem autorskim!!