Hydroliza soli

Tryb drukowania

1 Zadanie 4 (0-1 pkt)

Sole Tuttona są podwójnymi solami, które można zapisać wzorem ogólnym:
M’2M’’(X)2
· 6H2O.

M’ oznacza jednododatni kation, którym może być: K+, Rb+, Cs+, NH4+, Tl+ (Na+ i Li+ są „za małe”), a M’’ oznacza dwudodatni kation, którym mogą być: Mg2+, V2+, Cr2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+. Symbolem X oznaczono dwuujemne aniony, którymi mogą być: SO42-, SeO42-, CrO42-. Jedną z takich soli jest np. K2Zn(SO4)2 ∙ 6H2O.

Sole Tuttona są w wodzie dobrze rozpuszczalne, a podczas rozpuszczania ulegają dysocjacji elektrolitycznej na wszystkie kationy i aniony, z których zbudowana jest ich jonowa sieć krystaliczna. Dodatkowo powstające w wyniku dysocjacji elektrolitycznej jony mogą ulegać reakcjom hydrolizy dokładnie tak samo, jak w przypadku soli prostych.

Jaki będzie odczyn wodnego roztworu soli Tuttona: K2Zn(SO4)2 · 6H2O ?

Odpowiedź uzasadnij odpowiednim równaniem reakcji w formie jonowej.

Odczyn roztworu:………………………………………………………………………………

Równanie reakcji:

………………………………………………………………………………………………….…….


Rozwiązanie:

1 pkt – określenie poprawnego odczynu oraz prawidłowy zapis równania hydrolizy kationowej.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

UWAGA: Nie jest dopuszczalny zapis równania sumarycznego dwóch następujących po sobie etapów hydrolizy kationowej.

Odczyn roztworu: kwasowy

Równanie reakcji:

Zn2+ + H2O → Zn(OH)+ + H+

LUB

[Zn(H2O)6]2+ + H2O → [Zn(H2O)5(OH)]+ + H3O+

LUB

[Zn(H2O)4]2+ + H2O → [Zn(H2O)3(OH)]+ + H3O+

 

 


Drukuj:
0%
error: To dzieło jest chronione prawem autorskim!!